Friday, 1 July 2011

Newyddion Drwg (neu gymysg?)

Bydd y holl Adran Addysg ar Gyfer Oedolion yng Ngholeg Brenhines Fair (Queen Mary’s College) yn cau ar ddiwedd y tymor presennol oherwydd y toriadau yn y drefn addysg Lloegr. Felly bydd y pum mlynedd o gyrsiau CBAC Cymraeg yn Basingstoke yn dod i ben ar yr un pryd.

Mae hynny yn newyddion trist iawn. Roedd QMC yr unig ganolfan tu hwnt i Gymru, ag eithriad Llundain a Threlew, i gynnal cyrsiau CBAC Cymraeg ar Gyfer Oedolion. Rydyn ni’n ffynnu ers pum mlynedd ac mae dros saith deg o oedolion lleol wedi cael blas - neu rywbeth mwy - ar Y Gymraeg. Tybed, profwyd yr awch am yr iaith, hyd yn oed mewn llefydd mor Seisnig â Hampshire. Dyddiau ‘ma mae’r Gymru ym mhobman! Yr uchelgais oedd gosod patrwm gallai cael ei gopïo mewn colegau addysg bellach eraill. Ond, death tro ar fyd ac mae rhaid i’r datblygiad hwnna aros tan ddyddiau gwell yn y byd addysg Seisnig

Coleg y chweched Dosbarth yw QMC. Gwnaeth y Pennaeth y penderfyniad difrifol ‘ma er mwyn warchod ei ddarpariaeth 16-19 rhag effeithiai'r gostyngiad yn ei gyllid. Mae’n anodd ei feirniadu. I roi rhywfaint o gysur i’r Gymru ( a’r nifer fawr o Saeson sy’n gwerthfawrogi’r gweithgareddau Cymraeg) mae’r coleg wedi cynnig cyfleusterau yn rhad ac am ddim am flwyddyn gron i rai syth eisiau arnynt sefydlu cylch siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn yr ardal.

Mae dwsin o’r grŵp wedi derbyn yr her ac yn ail drefnu pethau ar hyn o bryd i adeiladu ar sil yn pum mlynedd gynt. Mae Anwen Foy yn athrawes brofiadol gyda gradd yn y Gymraeg o Brifysgol Abertawe. Bydd hi’n arwain gweithgareddau’r iaith. Bydd y safle we hwn yn trawsnewid i hybi’r grŵp newydd.

Wyliwch am manylion pellachfan hyn yn fuan.

Bad News (or mixed?)
The Queen Mary’s College Adult Education Department will close at the end of the current term as a result of the cuts in the English Education budgets.
 This is very sad news. Basingstoke was the only centre outside Wales, apart from London and Trelew, to act as a centre for the WJEC Welsh for Adults courses. We thrived for five years and over 70 local adults have in that time attended Welsh Language courses. Maybe we proved that there is demand for Welsh even in places as “English” as Hampshire. These days the Welsh get everywhere! The ambition was to establish a pattern which could be duplicated in other FE and Sixth Form Colleges in England. But - the world changed, and that ambition will have to wait for better times in English education.
 Queen Mary’s College is a sixth form college The Principal made this decision in order to safeguard his 16-19 provision from the effects of reductions in the College budget. It’s hard to blame him. To give some consolation to the Welsh (and the many English who value the Welsh Language activities) the College has offered free facilities for a full academic year to those who wish to form a Welsh Speakers and Learners Circle for the area.

A dozen of the group have accepted the challenge and arrangements are now being made to re-organise and build on the foundations of the last five years. Anwen Foy is an experienced teacher with a degree in Welsh from Swansea University. She will be leading the language work. This site will also be reformed to support the new group’s activities.

More details here soon.

No comments:

Post a comment