Some Basingstoke Learners

Hayley Jones

Dw i’n Gymraes a dw i‘n teimlo’r angen i siarad fy iaith fy hunan. Rhaid cyfaddef, dw i’n teimlo hiraeth am Gymru. Dw i ddim yn sicr baswn i wedi ymuno â’r dosbarth Cymraeg taswn i’n dal i fyw ym Merthyr.”

“I’m Welsh and I feel the need to speak my own language. I confess I feel “hiraeth” for Wales. I’m not at all certain that I would have joined a Welsh class had I still been living in Merthyr.”Steve Barnes


“I have always had an interest of different places, cultures and languages. I began to learn Welsh because my girlfriend is Welsh and I enjoyed making her laugh upon occasion with the odd word I could say. Now I have completely embraced her language and aim to be fluent with her and her family to compliment our future and ...relationship together”...

“Yr wyf bob amser wedi cael diddordeb mewn gwahanol lefydd , diwylliannau ac ieithoedd. Dechreuais i ddysgu Cymraeg gan fod fy nghariad yn Gymraes ac yr wyf yn mwynhau ei gwneud chwerthin ar achlysur gyda'r gair bach y gallwn ei ddweud. Nawr rwyf wedi cofleidio yn llwyr yn ei hiaith ac yn anelu i fod yn rhugl gyda hi a'i theulu i ganmol ein fyfodol a pherthynas gyda'n gilydd"...

Margaret Hollow

“Roedd fy nhad yn Gymro Cymraeg ond siradodd e ddim o’r iaith ar ol dod i fyw yn Lloegr. Nawr dw i eisiau deall mwy am fy nheulu, ei fywyd, ac am hanes a iaith y Cymry. “


“My father’s first language was Welsh but I grew up in England and I learnt very little of the language. Now I want to understand more about his life, my family and the language and history of Wales.”Joyce Phillips a Malcolm Chappell

“Gaethon ni ein magu yn Aberdâr a fel nifer o blant eraill yn y chwe degau roedd darbwylliad i beidio astudio Cymraeg. Nawr dyn ni’n difaru hynny yn fawr ac yn ail gydio yn y Gymraeg “


“We were brought up in Aberdare and like many other children in the sixties we were dissuaded from learning Welsh. Now we regret that very much and have seized the opportunity to learn Welsh”