Monday, 23 August 2010

Canlyniadau Arholiad/Examination Results 2010

Llongyfarchiadau i bawb safodd yr Arholiadau Cymraeg ar gyfer oedolion CBAC yn Basingstoke eleni. Pasiodd bawb!
Mis Mehefin diwethaf safodd naw o ymgeiswyr yr arholiad CBAC Mynediad a phedwar y safon nesaf, sef Sylfaen. Llwyddodd pawb i’w pasio. Roedd marc cyfartaledd y grŵp Mynediad 92.1%. Enillodd Claire Gaddy marc eithriadol o uchel o 97.5%.
Roedd y marc cyfartaledd ar ran y grŵp Sylfaen 83%. Enillodd dau ymgeisydd, Joyce Phillps a Malcolm Chappell, rhagoriaethau.
Ymlaen a ni!

Congratulations to everyone who sat the WJEC Welsh for Adults examinations in Basingstoke this year. Everybody passed!

Last June nine candidates sat the the WJEC Entry Level and four the next level up, Foundation. Everyone passed. The average mark of the Entry group was 92.1%. Clare Gaddy gained an exceptionally high mark of 97.5%.
The average mark of the Foundation group was 83%. Two candidates, Joyce Phillips and Malcolm Chappell won distinctions.
Onwards and upwards!

Wednesday, 11 August 2010


Daeth Parti o ddeg o Basingstoke i gymryd rhan yn yr Eisteddfod eleni yng Nglyn Ebwy. Arhosodd rhai gyda'u perthnasau, rhai mewn gwestai a gyrrodd rhai o Hampshire i Lyn Ebw a nôl yr un diwrnod.

Blaen llaw roedd Joyce Phillips, y dau Rogers (Michael a Karen) a Bryan Smith wedi cynnig gwaith ysgrifenedig. Pob clod i Joyce am ennill lle yn yr ail ddosbarth gyda'i darn o ryddiaith ar destun "Diwrnod Perffaith". Cafod cerdyn post Michael a'i brofiad anffodus mewn carafán yn Abergele ei son amdano gan beirniad y cystadleuaeth ar gyfer fyfyrwyr mynediad. Felly'r cwynion Karen am yr octopws a sclodion seimlyd cafodd hi yn Benidorm a’r teimladau flinedig Bryan ar ol dringo’r Wyddfa.

Cymeron nhw i gyd rhan mewn Cystadleuaeth 119 "Parti Llefau" ar gyfer dysgwyr. Ymddangoson dan y teitl "Cymrodoriaeth Cymraeg Basingstoke”. Roedd y croeso yn gynnes gyda llawer iawn o bobl yn rhyfeddu bod math brwdfrydedd dros yr Iaith wedi ymddangos o dre mor Seisnig â Basingstoke. Doedd y garfan ddim wedi cael ymarfer dros y pythefnos cyn yr ŵyl ond ar y diwrnod penodol, trefnodd Gill Griffiths o’r Swyddfa’r Eisteddfod cyfle i ni feddiannu un o'r ddwy babell Cymdeithasau. Diolch Gill.
Daeth nifer of bobl draw i'w gefnogi ar ddechrau'r gystadleuaeth. Perthnasau o Gymru, ffrindiau, a hyn yn oed, y canwr enwog ei hun, Bryn Fon. Roedd y perfformiad yn wych gyda phawb ar ben eu camp ond ----enillon nhw ddim. Yn anffodus roedd hi'n gas gyda'r beirniaid ein bod nhw wedi cael eu harwain. Dydy honna ddim rhan o'r traddodiad parti llafaru mynnon nhw. Ond ychwanegon " Cawsom fwynhad o wrando ar eich dehongliad. Grŵp arbennig. Daliwch ati"
Roedd pawb yn uchel eu clod am eu hymgais a llawn rhyfeddod dros frwdfrydedd y grŵp o Basingstoke. Dywedodd Jo Knell, Swyddog Datblygu'r Gymraeg yr Eisteddfod, “Diolch o galon i bawb o griw Basingstoke am ddod i’r Eisteddfod Genedlaethol ac am gefnogi gweithgareddau Maes D. Pob hwyl i chi am y dyfodol a chofiwch i gadw mewn cysylltiad. Edrchyaf ymlaen at eich gweld eto'r flwyddyn nesaf!"

Gobeithio!

A group of ten from Basingstoke took part in the National Eisteddfod in Ebbw Vale this year. Some stayed with relatives, some in hotels and some drove all the way from Hampshire and back the same day.
Before hand Joyce Phillips and the two Rogers (Karen and Michael) and Bryan Smith had entered written work. All praise to Joyce for winning a place in the second class with her piece of writing “A Perfect Day” Michael’s postcard describing his unfortunate experience in a caravan in Abergele received mention by the judges. So did Karen’s complaints about the octopus and greasy chips she had in Benidorm and Bryan’s tiredness after climbing Snowdon.
The entire group took part in the Competition 119 “Choral Speaking” for learners. They appeared under the title “Basingstoke Welsh Fellowship”. They received a very warm welcome with many people wondering at such enthusiasm for the language from a town as English as Basingstoke. The group had not been able to rehearse for the previous fortnight but on the morning Gill Griffiths from the Eisteddfod Office arranged for us to take over one of the Societies Pavilions. Thank you Gill.
Many people came to support the group at the start of the competition. Relatives from Wales, friends and even the famous Welsh singer, Bryn Fon. The performance was great with everyone on top form but -----they did not win. The judges did not like the fact that the group had a leader which, they insisted, was against the tradition of choral speaking. However they did add “We enjoyed listening to your interpretation. A very special group. Keep at it.”
There was high praise for the efforts of the group and appreciation of the enthusiasm of the group from Basingstoke. Jo Knell, the Language Development officer of the Eisteddfod remarked, “ Thanks from the heart to everyone on the Basingstoke group for coming to the National Eisteddfod and supporting the activities in Maes D. Every joy for the future and keep in touch. I look forward to seeing you again next year!”

I hope so.