Monday, 26 September 2011

Tymor Newydd!

Cofiwch, Bydd y Gymrodoriaeth Cymraeg Basingstoke yn dechrau eu sesiwn wythnosol yfory, y seithfed ar hugain o Fedi yn Queen Mary's Colege, Basingstoke. Amcan y grŵp bydd i ddarparu ymarfer siarad â chyfleoedd dysgu anffurfiol i’w aelodau. Fel arfer bydd y sesiynau yn gynnwys:

• Amser darllen – Modrybedd Afradlon gan Mihangel Morgan
• Gwylio a thrafod clipiau fidio
• Cerdd a chan
• Sgwrs amserol
• Cymru Heddiw – eitem o’r newyddion Cymreig
• Fy ngeiriadur - pawb yn cyfrannu 5 geiriau newydd
• Atebion i broblemau gramadegol

Tuesday, 16 August 2011

Llongyfarchiadau!

Heddiw yw'r diwrnod canlyniadau arholiad a dw i'n falch dweud gwnaeth pawb yn dda a rhai yn rhagorol!

Safodd naw eleni - saith yr arholiad Sylfaen a dau'r arholiad Mynediad. Pasiodd wyth - a methodd un gan flwch blewyn! Enillodd tri ohonynt ragoriaethau ar safon Sylfaen sef Claire Gaddy, Emma Loveridge a Karen Rogers a daeth Bryen Smith yn agos agos iawn at gyflawni'r un gamp. Cafodd Anita Roderick a Sarah Rose cyfansum o dros 95% yn eu harholiad Mynediad.

 Dyma'r flwyddyn diweddaf i ni gynnig arholiadau CBAC yn Basingstoke ond yn sicr bydd y llwyddiant hwn yn rhoi hwb i'r cylch siarad newydd.

Friday, 8 July 2011

Newyddion da

Bydd grŵp sgwrsio Cymraeg yn gyfarfod wythnosol yn ystod y tymhorau yn Queen Mary’s College o’r seithfed ar hugain o Fedi 2011 ymlaen. Amcan y grŵp bydd i ddarparu ymarfer siarad â chyfleoedd dysgu anffurfiol i’w aelodau. Fel arfer bydd y sesiynau yn gynnwys:

• Amser darllen – Modrybedd Afradlon gan Mihangel Morgan
• Gwylio a thrafod clipiau fidio
• Cerdd a chan
• Sgwrs amserol
• Cymru Heddiw – eitem o’r newyddion Cymreig
• Fy ngeiriadur - pawb yn cyfranu 5 geiriau newydd
• Atebion i broblemau gramadegol

Bellach, bydd y grŵp yn gynnig gymorth cilyddol i rain sy’n dewis i weithio yn annibynnol tuag at ei safon nesaf o arholiad CBAC.

Efallai, bydd y grŵp yn trefnu mynychiad â chyrsiau penwythnos yng Ngwent, yn Llundain neu gwneud ymgais yn yr Eisteddfod Genedlaethol nesaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2012

Swyddogion 2011/2012


Arweinydd : Anwen Foy
Bydd Anwen yn cyfarwyddo'r gweithgareddau’r iaith. Hi fydd y beirniad uchaf mewn unrhyw ddadl ynglŷn â gramadeg Cymraeg neu ynganu .

Ysgrifennyddes: Joyce Phillips
Bydd Joyce yn cyfathrebu a QMC ynglŷn dyddiadau a hi bydd cysylltiad y Coleg mewn unrhyw argyfwng. Bydd Joyce yn cadw rhestr o aelodau a'u manylion cyswllt.

Ysgrifenyddes gynorthwyol: Julia Towsend Rose
Bydd Julia yn helpu Joyce a chymryd drosodd petai hi’n absennol.


Meistr y wefan Malcolm Chappell
Bydd Malcolm yn gynnal a chadw'r wefan Cymrodoriaeth Cymraeg Basingstoke fel cyfrwng cyfathrebu a chyhoeddusrwydd y grŵp. Bydd Malcolm yn trafod unrhyw gwestiwn sy’n ymddangos ar y safle.


Ysgrifennydd Cymdeithasol : Mervyn Czarnecki
Pwrpas i’w cael ei diffinio


Ymgynhorydd Tafodiath Cwmaman: Ryland Lee
Does dim pwrpas o gwbl i’r swydd hon

Good News
There will be a Welsh Conversation Group meeting weekly in term times at Queen Mary’s College from 27th  September 2011. The aim of the group will be to provide conversation practice and informal learning opportunities for its members. Typically sessions will include

• Amser darllen – Group reading of Modrybedd Afradlon by Mihangel Morgan
• Gwylio a thrafod clipiau fidio - watching and discussing video clips
• Cerdd a chan - Poetry and music
• Sgwrs amserol - Occassional discussions
• Cymru Heddiw – eitem o’r newyddion Cymreig
• Fy ngeiriadur - everyone contributes 5 new words
• Atebion i broblemau gramadegol - Answers to grammatical questions

In addition the group will be a mutual support for those choosing to work independently towards the next level of WJEC examination work.

The Group might also organise small group attendance at weekend courses in Gwent or London or provide an entry for the 2012 Eisteddfod in Pen-y-Bont

Officers 2011/2012

Leader: Anwen Foy
Anwen will direct the language activities of the group and be the final voice on all disputes concerning Welsh grammar or pronunciation.

Secretary: Joyce Phillips
Joyce will liaise with QMC over all booking dates and act as their point of contact for any emergencies or queries. Joyce will also maintain a list of attendees and their contact details

Assistant Secretary: Julia Towsend Rose
To assist Joyce and deputise in her absence

Web Master: Malcolm Chappell
To maintain the Cymrodoriaeth Cymraeg Basingstoke blog as a communication channel and publicity outlet for the group. Malcolm will also deal will any queries that come in via the blog.

Social Secretary: Mervyn Czarnecki
Role to be defined

Aman Valley Dialect Advisor: Ryland Lee
No function

Friday, 1 July 2011

Newyddion Drwg (neu gymysg?)

Bydd y holl Adran Addysg ar Gyfer Oedolion yng Ngholeg Brenhines Fair (Queen Mary’s College) yn cau ar ddiwedd y tymor presennol oherwydd y toriadau yn y drefn addysg Lloegr. Felly bydd y pum mlynedd o gyrsiau CBAC Cymraeg yn Basingstoke yn dod i ben ar yr un pryd.

Mae hynny yn newyddion trist iawn. Roedd QMC yr unig ganolfan tu hwnt i Gymru, ag eithriad Llundain a Threlew, i gynnal cyrsiau CBAC Cymraeg ar Gyfer Oedolion. Rydyn ni’n ffynnu ers pum mlynedd ac mae dros saith deg o oedolion lleol wedi cael blas - neu rywbeth mwy - ar Y Gymraeg. Tybed, profwyd yr awch am yr iaith, hyd yn oed mewn llefydd mor Seisnig â Hampshire. Dyddiau ‘ma mae’r Gymru ym mhobman! Yr uchelgais oedd gosod patrwm gallai cael ei gopïo mewn colegau addysg bellach eraill. Ond, death tro ar fyd ac mae rhaid i’r datblygiad hwnna aros tan ddyddiau gwell yn y byd addysg Seisnig

Coleg y chweched Dosbarth yw QMC. Gwnaeth y Pennaeth y penderfyniad difrifol ‘ma er mwyn warchod ei ddarpariaeth 16-19 rhag effeithiai'r gostyngiad yn ei gyllid. Mae’n anodd ei feirniadu. I roi rhywfaint o gysur i’r Gymru ( a’r nifer fawr o Saeson sy’n gwerthfawrogi’r gweithgareddau Cymraeg) mae’r coleg wedi cynnig cyfleusterau yn rhad ac am ddim am flwyddyn gron i rai syth eisiau arnynt sefydlu cylch siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn yr ardal.

Mae dwsin o’r grŵp wedi derbyn yr her ac yn ail drefnu pethau ar hyn o bryd i adeiladu ar sil yn pum mlynedd gynt. Mae Anwen Foy yn athrawes brofiadol gyda gradd yn y Gymraeg o Brifysgol Abertawe. Bydd hi’n arwain gweithgareddau’r iaith. Bydd y safle we hwn yn trawsnewid i hybi’r grŵp newydd.

Wyliwch am manylion pellachfan hyn yn fuan.

Bad News (or mixed?)
The Queen Mary’s College Adult Education Department will close at the end of the current term as a result of the cuts in the English Education budgets.
 This is very sad news. Basingstoke was the only centre outside Wales, apart from London and Trelew, to act as a centre for the WJEC Welsh for Adults courses. We thrived for five years and over 70 local adults have in that time attended Welsh Language courses. Maybe we proved that there is demand for Welsh even in places as “English” as Hampshire. These days the Welsh get everywhere! The ambition was to establish a pattern which could be duplicated in other FE and Sixth Form Colleges in England. But - the world changed, and that ambition will have to wait for better times in English education.
 Queen Mary’s College is a sixth form college The Principal made this decision in order to safeguard his 16-19 provision from the effects of reductions in the College budget. It’s hard to blame him. To give some consolation to the Welsh (and the many English who value the Welsh Language activities) the College has offered free facilities for a full academic year to those who wish to form a Welsh Speakers and Learners Circle for the area.

A dozen of the group have accepted the challenge and arrangements are now being made to re-organise and build on the foundations of the last five years. Anwen Foy is an experienced teacher with a degree in Welsh from Swansea University. She will be leading the language work. This site will also be reformed to support the new group’s activities.

More details here soon.

Tuesday, 28 June 2011

Newyddion da!

Safodd naw o ymgeiswyr arholiadau CBAC Cymraeg ar gyfer Oedolion yn Basingstoke eleni.

Safon Sylfaen
Claire Gaddy
Emma Loveridge
Michael Rogers
Karen Rogers
Bryan Smith
Julia Towsend Rose
Barbara Wells

Safon Mynediad
Anita Roderick
Sarah Rose

Nawr rhaid aros am y canlyniadau tan ganol Mis Awst. Cwblheuodd deuddeg eraill cyrsiau Trafod yr Iaith neu Ddechreuwyr eleni

Trafod yr Iaith
Malcolm Chappell
Mervyn Czarnecki
Ryland Lee
Joyce Phillips
David Rhydderch

Dechreuwyr
David Ball
Sarah Denly
Mike Hale
Lauren Muncey
Mick Price
Karen Rutland

Llongyfarchiadau i bob un ohonynt!