Monday, 27 September 2010


Mae'r flwyddyn newydd wedi dechrau a dw i'n falch cael dweud bydd chwech ar hugain o aelodau yn y tri dosbarth Cymraeg. Mae digon o resymau i edrych ymlaen gyda disgwyliadau mawr eleni. Sef,

• Llawer o “lyfli”aelodau newydd
• Roedd y marciau yn yr arholiadau 2010 yn uchel a phasiodd pawb.
• Bydd yr Anwen Foy hyfryd yn ymuno a’r tîm tiwtoriaid
• Bydd dau siaradwr Cymraeg eu mam iaith yn dod i roi her i'r dysgwyr yn ystod y tymor.
• Mae’r staff derbynfa wedi cael eu hyfforddi sut i gyfarch pawb yn y Gymraeg

Felly - gawn ni hwyl! Os ydych chi am ymuno nawr yw'r amser! Ffoniwch 01256 417517 a gofyn am Angie new Sharon. Neu os ydych chi am sgwrs dros ddysgu Cymraeg yn Basingstoke ffoniwch fi, Gareth Thomas, ar 01256 389414.


The new academic year has started and I am pleased to be able to report that twenty six people have signed up for the three Welsh classes. There a lots of reasons for looking forward with high expectations this year. Namely,

• Lots of lovely new members
• The marks were high and everybody passed
• The delightful Anwen Foy will be joining the tutorial team.
• There will be two first language Welsh speakers coming to provide a challenge for learners
• The reception team have received special training in greeting learners in Welsh.

So we will have fun! If you would like to join now’s the time! Phone 01256 417517 and ask for Sharon or Angie. Or if you would like to talk about learning Welsh in Basingstoke ring me, Gareth Thomas, on 01256 389414